Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ για σύναψη νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ στην ΕΡΤ ΑΕ.

 

 

 

Ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Της  Πρωτοβάθμιας  Συνδικαλιστικής  Οργάνωσης  με την επωνυμία  «Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Τεχνικών και Εργαζομένων ΕΡΤ ΑΕ»,  (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)  με έδρα τη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων, αριθ. 432, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιούμενη προς :

Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηρώδου  Αττικού 19

Την Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 29

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 427

Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, Πλατεία Βικτωρίας  7

   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας αφού έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, (Άρθρα 3, 4, 5 και 6 ), όπως ισχύει, αποφάσισε να συσκεφτεί με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ΕΡΤ ΑΕ, και ακολούθως να πράξει όλες τις νόμιμες, αναγκαίες και προβλεπόμενες ενέργειες, ως η πλέον πολυάριθμη, αντιπροσωπευτική άρα και ικανή για σύναψη ΣΣΕ, επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ ΑΕ,  προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης, με σκοπό τη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  στην ΕΡΤ ΑΕ.

Επειδή η από 4 Οκτωβρίου 2022, με  Π.Κ. ΕΣ174/5.10.2022, υπογραφείσα Επιχειρησιακή ΣΣΕ στην ΕΡΤ ΑΕ, έχει ισχύ από 1/1/2022 έως 31/12/2023

Επειδή δεν έχουν μέχρι σήμερα εκ μέρους σας εφαρμοστεί σημαντικοί συνομολογημένοι όροι και υπεσχημένα, αυτής της Επιχειρησιακής ΣΣΕ, όπως έχουμε καταγγείλει με την από 20/2/2023 Εξώδικη Δήλωση μας και ουδέν πράξατε προς την εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση μας σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο και σαφώς ζητούμε να γίνουν σεβαστοί με αναδρομική ισχύ.

Επειδή έτι περαιτέρω έχουν επιβαρυνθεί οι συνθήκες εργασίας μας με την έλλειψη προσωπικού σε όλες τις οργανικές μονάδες, αλλά και με την καταστρατήγηση και την υποβάθμιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

Επειδή συνεχίζονται και διευρύνονται οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων αλλά ακόμη περισσότερο μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρίας σε μέγιστο βαθμό.

Επειδή η σημερινή οικονομική πραγματικότητα είναι δυσμενέστερη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της ΕΣΣΕ  και  προκειμένου να βελτιωθούν  οι όροι αυτής, όπως επίσης και να μην καταργηθούν τα υπ’ αυτής κεκτημένα σας  ΚΑΛΟΥΜΕ  σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, Λεωφ. Μεσογείων 432 4ος όροφος, προς  διαπραγμάτευση με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μας, με σκοπό τη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην ΕΡΤ ΑΕ.

Τις βασικές θέσεις και προτάσεις μας σας καταθέτουμε στο παρακάτω πλαίσιο, με την επιφύλαξη να υποβάλουμε το αναλυτικό τεκμηριωμένο κείμενο των προτάσεων μας με την αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΣΕ

Ως προσκαλούσα συνδικαλιστική οργάνωση συνεκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας της ΕΡΤ, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προηγούμενη Επιχειρησιακή  ΣΣΕ, ως προς την ανάγκη άρσης των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της αμοιβής, των επιδομάτων, της προϋπηρεσίας και των μετακινήσεων των εργαζομένων,  θεωρούμε αναγκαίο να τεθεί  από κοινού με την εργοδοτική πλευρά σχεδιασμός συγκεκριμένων ενεργειών και βηματισμού με σκοπό την επιτυχή έκβαση της κοινής προσπάθειας και της εξάλειψης των δεσμεύσεων αυτών, ως βασική και κεντρική προτεραιότητα, παραγωγικής, ανταγωνιστικής και αναπτυξιακής λειτουργίας της ΕΡΤ, αλλά και δίκαιης αμοιβής των εργαζόμενών της.

Αναφερόμαστε στο μονομερώς αναγκαστικό  χαρακτήρα των δεσμεύσεων που απορρέουν από Νόμους όπως ο 4024/11, ο 4336/15, 4354/15 και ο 4173/13, όπως ισχύουν και με το δεδομένο  ότι η ΕΡΤ δεν συγκεντρώνει  τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους αναφερόμενους Νόμους, ώστε να εντάσσεται σε αυτούς.  Συγκεκριμένα  η ΕΡΤ δεν επιχορηγείται από το Δημόσιο και τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα συνεισφέρει  κατ’ έτος αποδίδοντας τα πλεονάσματα, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με οικονομική αυτονομία μέσω του ανταποδοτικού τέλους που αποδίδει κάθε νοικοκυριό και αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ταυτόχρονα  η ύπαρξη των δεσμεύσεων αυτών καταργεί τη συλλογική αυτονομία, που πρέπει να διέπει τις σχέσεις εργαζομένων – εταιρίας  και καταστρατηγεί τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών για τον καθορισμό των όρων  αμοιβής και εργασίας. 

Είναι αναγκαία η ανάδειξη της εταιρικής ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους  να αποδεικνύεται έμπρακτα και να εκδηλώνεται ως ουσιαστικό βοήθημα στα τέκνα, στους σπουδαστές, στα ευάλωτα μέλη, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στη στήριξη και οικονομική  ενίσχυσή τους.   

Εξ ίσου αναγκαία είναι η θεσμοθέτηση αυξημένων μη μισθολογικών παροχών ως ελάχιστη βοήθεια προς τους εργαζόμενους στο πλαίσιο ενίσχυσης της δυνατότητας κάλυψης βασικών αναγκών απέναντι στον πληθωρισμό και στην αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, λόγω των έκτακτων και ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα.

Επίσης χρειάζονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις στην άσκηση του υπηρεσιακού έργου με καταβολή βοηθήματος μετακίνησης, για τις ανάγκες μετακίνησης κατά τις νυκτερινές ώρες, μετακίνησης εκτός αστικών περιοχών σε ορεινές δύσβατες περιοχές με κακοτράχαλο οδικό δίκτυο για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων του Δικτύου Εκπομπής Ραδιοφώνου – Τηλεόρασης και άλλων αναγκών, για την κάλυψη ειδησεογραφικών  γεγονότων ή και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή και εμπόλεμων ζωνών.  Συνεπώς πρέπει να καλύπτονται οι δαπάνες εκτός έδρας μετακίνησης και κάθε ημέρα εκτός έδρας εργασίας με ειδική αμοιβή.  

Με τις τεχνολογικές εξελίξεις να τρέχουν και την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί νέα δεδομένα, είναι αναγκαία η συμφωνία των δύο μερών για την  αδήριτη υποχρέωση της εταιρίας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού όλων των κλάδων, σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και παραγωγής.  

Είναι προφανές ότι η  θετική βούληση πρέπει να καταγράφεται και να αποδεικνύεται έμπρακτα με συγκεκριμένες ενέργειες και συμφωνημένο βηματισμό ώστε να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα για  να αποδοθεί και να προσμετρηθεί μισθολογικά η προϋπηρεσία των εργαζομένων σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, για να αποδοθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όσους το δικαιούνται. Η θετική βούληση είναι προϋπόθεση συνεργασίας των δύο μερών.

Είναι αυτονόητη και καταγεγραμμένη  η ανάγκη  να συμφωνηθούν ρυθμίσεις και βελτιώσεις στο  κανονιστικό πλαίσιο της ΕΡΤ με προτάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων.

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται αναγκαία η εκκίνηση διαπραγμάτευσης των όρων και των συνθηκών απασχόλησης, εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων της ΕΡΤ για την υπογραφή νέας δίκαιης Επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα σε όσους αυτή απευθύνεται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή στην οικεία έκθεση επίδοσης.

Αγία Παρασκευή 21/12/2023

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Αικατερίνη Καλ. Θεοδωράτου

 

 

 

 

 
GO_TO_TOP