Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΑΡΘΡΟ 70

Σύσταση Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Το ΤΑΥΤΕΚΩ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας.

3. Σε κάθε κλάδο του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, Ταμεία και κλάδοι ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα:Α) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται α) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού-ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού-ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ), β) ο Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ του ΤΑΠ-ΟΤΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑΠ – ΕΛΤΑ), γ) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΟΤΕ του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΕΑΠ – ΟΤΕ) , δ) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ (ΤΕΑΠ – ΔΕΗ), ε) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΕΑΠ – ΕΡΤΤ) και στ) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού-ΕΤΒΑ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού-ΕΤΒΑ (ΤΕΑΠ – ΕΤΒΑ).

Β) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται α) ο κλάδος πρόνοιας προσωπικού ΟΤΕ του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ, β) ο κλάδος πρόνοιας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού-ΔΕΗ, γ) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ, δ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού, ε) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης (ΤΑΠΕΤΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης και στ) το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΠΙΛΤ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τραπέζης .

Γ) Στον κλάδο υγείας εντάσσονται α) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ – ΟΤΕ), β) το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ–ΗΣΑΠ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ–ΗΣΑΠ), γ) το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ–ΗΛΠΑΠ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ–ΗΛΠΑΠ), δ) ο κλάδος ασθένειας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ – ΔΕΗ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ – ΔΕΗ), ε) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ–ΕΤΒΑ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ–ΕΤΒΑ), στ) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΕΤΕ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΕ (ΤΑΠΕΤΕ), ζ) το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής & Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και η) ο Κλάδος Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.ΕΘΝΙΚΗ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.ΕΘΝΙΚΗ).

4. Οι ανωτέρω Τομείς του Ταμείου διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

5. Ειδικά στον κλάδο υγείας με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκαταστάσεως και αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, το Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου συνάπτει υποχρεωτικά συμβάσεις, οι οποίες θα είναι ενιαίες για τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του κλάδου υγείας αυτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι συμβάσεις συνάπτονται εντός τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου. Οι ήδη συναφθείσες συμβάσεις αναθεωρούνται και συνάπτονται νέες σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μέχρι τότε οι συναφθείσες συμβάσεις με τα εντασσόμενα Ταμεία εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του νέου φορέα.

6. Στους Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

7. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑΥΤΕΚΩ για την παροχή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και χορήγηση παροχών υγείας εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του κάθε κλάδου.

Άρθρο 71

Σκοπός του ΤΑΥΤΕΚΩ

Σκοπός του ΤΑΥΤΕΚΩ είναι:

α) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,

β) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους και

γ) η χορήγηση παροχών υγείας από τους αντίστοιχους Τομείς στους ασφαλισμένους καθώς και στα μέλη οικογένειας τους.

Άρθρο 72

Πόροι και περιουσία του ΤΑΥΤΕΚΩ

1. Πόροι του Ταμείου είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου – εργοδότη, η συνεισφορά του κράτους και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων Ταμείων και κλάδων, που εντάσσονται ως αυτοτελείς Τομείς, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από τη νομοθεσία τους ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

2. Όλοι οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ταμείου στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τομείς, ως καθολικούς διαδόχους των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

Άρθρο 73

Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που λειτουργούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του ΤΑΥΤΕΚΩ ή άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

 


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

Κέντρο Εκπομπής Θάσου_4.jpg
Image Detail
ΚΕ Αίνος Κεφαλλονιά.jpg
Image Detail
GO_TO_TOP