Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΣΕ

Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Δρόσος, εισηγήθηκε στο Δ.Σ. της 7ης Μαρτίου 2019 ως προς τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τα εξής:

 

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4173/2013, και δη αυτές των άρθρων 1 παρ.1 και 3, 9, 9Α παρ.1 εδ. στ’ και 2, 14 παρ.2 και 15 παρ.2.

 

2. Τις διατάξεις του Ν.1876/1990, και δη αυτές των άρθρων 1, 2, 3 παρ.1 γ’ και 5, 4, 5 και 6, σύμφωνα με τις οποίες Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), η οποία έχει διεπαγγελματικό χαρακτήρα καθώς ρυθμίζει τους όρους εργασίας όλων των εργαζομένων της επιχείρησης και αποσκοπεί να εξασφαλίσει ενιαία τάξη στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι μέλη της συμβληθείσας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων ή όχι, συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη  και της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, ως τέτοιας νοούμενης εκείνης  που – ανεξαρτήτως βαθμού – από το καταστατικό της έχει γενική εκπροσώπηση του συνόλου του προσωπικού, χωρίς διάκριση κατηγορίας, θέσης και ειδικότητας.

 

3. Το υπ’αριθμ.161/07.05.2018 Πρακτικό του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (9Ι5Ο465Θ1Ε-218), με το οποίο η ΠΟΣΠΕΡΤ αναγνωρίζεται ως «η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε.».

 

4. Το έως τώρα προηγούμενο, και δη τις από 22.07.1999, 30.07.2001, 22.10.2001, 17.12.2001, 14.02.2002, 25.02.2002, 21.02.2003, 12.02.2004, 24.03.2004, 09.06.2004, 16.12.2005, 23.06.2006, 24.07.2007 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και η πρόσφατη από 20.06.2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (πλην δημοσιογράφων), που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ..

 

5. Τις διατάξεις των εδ.β’ και γ’ της παρ.2 του αρ.6 Ν.1876/1990, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση αμφισβήτησης της αντιπροσωπευτικότητας, από άλλο σωματείο κατά νόμο ικανό και αρμόδιο να συνάψει ΕΣΣΕ, παρέχεται δυνατότητα προσφυγής εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου στην Επιθεώρηση Εργασίας, οπότε και αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του αρ.15 Ν.1264/1982 του οικείου Πρωτοδικείου, η οποία, εφαρμόζοντας  την εκούσια δικαιοδοσία (αρ.739 επ. ΚΠολΔ) αποφασίζει μέσα σε προθεσμία 10 ημερών, η δε εκδοθείσα απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

 

6. Τη διάταξη της παρ.5 του αρ.4 Ν.1876/1990, η οποία ορίζει πως «Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων  της  ίδιας  επιχείρησης, κλάδου  ή  επαγγέλματος δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις που τους αφορούν», ενώ, αν συμφωνούν με το τελικό κείμενο, δύνανται να συνυπογράψουν την καταρτισθείσα ΕΣΣΕ.

 

7. Την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία αποφασίστηκε η κατά τα ανωτέρω έναρξη διαδικασιών διαπραγμάτευσης για σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, προκειμένου να ρυθμιστούν τα σε αυτή αναφερόμενα θέματα για τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (πλην δημοσιογράφων), εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος για τις κατά νόμο κοινοποιήσεις της παρούσας στην Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. και στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

 

Εισηγούμαι να κληθεί το σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.)» σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (πλην δημοσιογράφων), με θέματα τα αναφερόμενα στο υπ’αριθμ.161/07.05.2018 Πρακτικό του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Θέματα 1γ, 1δ, 1ε με ΑΔΑ: ΨΒΩΡ465Θ1Ε-ΚΧ0, ΩΟΨΙ465Θ1Ε-ΠΨΜ και 9Ι5Ο465Θ1Ε-218, συνημμένα ως παράρτημα της παρούσας). Υπενθυμίζεται ότι, στα αντικείμενα της διαπραγμάτευσης, μπορεί να προστεθεί και οποιοδήποτε άλλο επιδεκτικό ένταξης σε ΕΣΣΕ θέμα προταθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

 

Ως εκπροσώπους της ΕΡΤ για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της ΕΣΣΕ προτείνω τους κ.κ. Ευάγγελο Λουριδά Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρο Νταλαπέρα Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Βασίλειο Πατσιαντό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών.»


alt


alt

 
GO_TO_TOP