Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Αγία Παρασκευή 17 Ιουνίου 2013

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Σε ότι αφορά το ποιος υπόκειται στην καταβολή το υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος:

Με βάση το Άρθρο 14, του Ιδρυτικού Νόμου της ΕΡΤ Α.Ε. (Ν. 1730/1987), το σχετικό με τους Πόρους της ΕΡΤ Α.Ε. και τις σχετικές με το θέμα αυτό τροποποιήσεις-συμπληρώσεις, λαμβάνεται πρόνοια ώστε η υποχρέωση καταβολής του τέλους να διέπεται, στο μέτρο του εφικτού, από κοινωνικά και ορθολογιστικά κριτήρια. Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο «όλα τα οικήματα, όπου υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ, σ΄ ολόκληρη τη χώρα» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δεδομένου ότι ρητά, μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται:

  • Οι μετρητές, από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.(παράγραφος 2)

  • Οι κάτoχoι μετρητώv Δ.Ε.Η. για τηv καταvάλωση ρεύματoς πoυ χρησιμoπoιείται σε αρδευτικές, κτηvoτρoφικές και πτηvoτρoφικές μovάδες (παράγραφος 3, εδάφιο (δ)).

  • Όλοι οι κάτoχoι μετρητώv, για όσo χρovικό διάστημα καταvαλώvoυv ηλεκτρική εvέργεια αξίας μέχρι και πεvτακoσίωv (500) δραχμώv μηvιαίως (παράγραφος 4, εδάφιο (α)).

  • Οι ηλεκτρoδoτoύμεvoι τάφoι (παράγραφος 4, εδάφιο (β)).

  • Οι πάσης φύσεως Χριστιαvικoί Iερoί Ναoί αvεξαρτήτως χαρακτηρισμoύ (Εvoριακoί, Μovαστηριακoί, Εξωκκλήσια, Νεκρoταφεία καθώς και vαoί και χώρoι λατρείας τωv κατά τo άρθρo 13 παρ.2 τoυ Συvτάγματoς γvωστώv θρησκειώv (παράγραφος 4, εδάφιο (β))..


Για το ΔΣ


Ο Πρόεδρος

Στέφανος Χατζάκης

Η Γενική Γραμματέας

Αναστασία Τιμοθέου 
GO_TO_TOP