Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ Α.Ε.


ΠρόεδροςΚασιμάτης Γαβριήλ
Γενικός ΓραμματέαςΓιαννόπουλος Χρήστος
Ά Αντιπρόεδρος Τσιτιρίδης Ιωάννης
Β Αντιπρόεδρος Αργύρης Ευάγγελος
Ταμίας Μαυρίδης Ανδρέας
Ειδική Γραμματέας Κουστούκη Κωνσταντίνα
Γραμματέας Δημ. ΣχέσεωνΣκιαθίτου Κωνσταντίνα
Έφορος Τσιακίρης Ευάγγελος
Μέλος Βώβος Γεώργιος
Μέλος Καρέλλας Αναστάσιος
Μέλος Κλαδευτήρας Αριστείδης
Μέλος Κούνης Δημήτριος
Μέλος Κούρος Χαρίδημος
Μέλος Στεριοπούλου Ελένη
Μέλος Φαραντάκη Ελευθερία 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.

3. ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦ.Α'

ΙΔΡΥΣΗ -ΣΚΟΠΟΣ –ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία -Έδρα -Σφραγίδα

1 . Ιδρύεται Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ -Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα.

2. Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία, την έδρα και το χρόνο ίδρυσής του στην περιφέρεια και ηλεκτρονικά σύμβολα στο κέντρο.

Άρθρο 2

Σκοπός -Μέσα

1 .Σκοπός του Σωματείου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του, το Σωματείο χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα και ειδικότερα:

α) Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών του με κάθε αρμόδιο.

β) Μεριμνά για την κατάρτιση και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

γ) Συμμετέχει στα Διαιτητικά Δικαστήρια για την επίλυση συλλογικών διαφορών .

δ) Κηρύσσει κάθε μορφής και έκτασης απεργίες και προβαίνει σε κάθε είδους συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις των μελών του.

ε) Συμμετέχει σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις.

στ) Συνεργάζεται με κάθε βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις και μετέχει σε ευρύτερες συμπαρατάξεις εργαζομένων.

ζ) Συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους του στα συλλογικά όργανα που προβλέπεται ή ζητείται η εκπροσώπηση του Σωματείου .

η) Πραγματοποιεί συγκεντρώσεις -εκδηλώσεις, εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και ιδρύει βιβλιοθήκη για την πληροφόρηση, επικοινωνία και ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης και μόρφωσης των μελών του .

θ) Παρέχει νομική προστασία και δημιουργεί ειδικό κεφάλαιο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας για τα μέλη του.

ΚΕΦ. Β'

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΆΡΘΡΟ 3

Εγγραφή Μελών

1 .Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο, έχει κάθε εργαζόμενος στην ΕΡΤ -ΑΕ, ο οποίος έχει ενταχθεί στους Κλάδους Τεχνικών (Τ), οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας: τριτοβάθμιας (ΤΕ), δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και υποχρεωτικής (ΥΕ).

2. Για την εγγραφή απαιτείται γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ, δήλωση για την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού και αντίγραφο του πτυχίου που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος.

3. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του. Η απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιείται γραπτά στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 10 μέρες από τη λήψη της.

4. Αν η αίτηση απορριφτεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε 30 μέρες να προσφύγει, με αίτησή του που καταθέτει στο Δ.Σ, στη Γ.Σ. που αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίασή της.

5. Η εγγραφή σε οποιαδήποτε περίπτωση ισχύει από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση.

Άρθρο 4

Δικαιώματα -Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα έχουν το δικαίωμα:

α) Να συμμετέχουν στις Γ.Σ.

β) Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ. Σ.

γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου και εκπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

2. Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση:

α) Να τηρούν το Καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

β) Να προσέρχονται στις Γ.Σ. και να ψηφίζουν στις εκλογές.

γ) Να επιδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη και να ασκούν το επάγγελμά τους με ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια.

δ) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου .


Άρθρο 5

Πειθαρχικές διατάξεις

1. Μέλος που αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Σωματείου, παραβιάζει το Καταστατικό ή απειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ .Σ. ή του Δ. Σ. διώκεται πειθαρχικά.

2. Πειθαρχικές ποινές είναι η επίπληξη, η προσωρινή ως 6 μήνες διαγραφή και η οριστική διαγραφή.

3. Την πειθαρχική διαδικασία Κινεί το Δ.Σ. και η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. καμιά ποινή δεν επιβάλλεται αν προηγούμενα το μέλος που διώκεται πειθαρχικά δεν κληθεί ν' απολογηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο, όχι όμως μικρότερο των 1 Ο ημερών, από την παραλαβή της κλήσης.

4. Η ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής εκτελείται δύο μήνες μετά την γνωστοποίησή της στον ενδιαφερόμενο ή σε περίπτωση προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο, μετά την τελεσίδικη απόρριψή της:

Άρθρο 6

Διαγραφή - Επανεγγραφή Μελών

1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο με γραπτή δήλωσή του προς το Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. διαγράφει από το Μητρώο, τα μέλη που αποχώρησαν, τα μέλη που δεν ανταποκρίνονται στους όρους του άρθρου 4 του Καταστατικού, τα μέλη που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήραν μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές και τα μέλη που τιμωρήθηκαν με την ποινή της διαγραφής.

3. Επανεγγραφή στο Σωματείο γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και με απόφαση της πρώτης Γ.Σ. και ισχύει από την ημέρα υποβολής της αίτησης, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είχε αποβληθεί από το Σωματείο, η επανεγγραφή του δεν είναι δυνατή προτού συμπληρωθεί ένας τουλάχιστο χρόνος από τότε που ίσχυσε η διαγραφή.

ΚΕΦ. Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.

2. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται κάθε Μάρτη. Σ' αυτή υποβάλλονται για έγκριση ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. και η έκθεση της Ε.Ε. για την περίοδο που έληξε, καθώς και ο προϋπολογισμός της περιόδου που ακολουθεί. Στην τακτική Γ.Σ. μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα, εφόσον είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη. Η Γ.Σ. με την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.

3. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή το ζητήσει με αίτησή του προς το Δ.Σ. το 1/6 τουλάχιστο των μελών του Σωματείου. Στην αίτηση αναγράφονται απαραίτητα τα θέματα για συζήτηση. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Η Γ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Δ.Σ. προς τα μέλη, όπου αναγράφονται ο τόπος, η μέρα, η ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν . Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη 10 τουλάχιστον μέρες νωρίτερα αν πρόκειται για την πρώτη τακτική Γ.Σ. και 3 τουλάχιστο μέρες νωρίτερα σ' οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

5. Η συμμετοχή στην Γ.Σ. προϋποθέτει τα μέλη να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γ.Σ.

Άρθρο 8

Απαρτία -Αποφάσεις Γ.Σ.

1. Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/5 τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες με τα ίδια θέματα και έχει απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 1/6 των μελών που προαναφέρθηκαν.

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται τρίτη Γ.Σ. μέσα σε 10μέρες με τα ίδια θέματα, οπότε αρκεί το 1/7 των μελών που προαναφέρθηκαν. Αν και στην τρίτη Γ.Σ. δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν είναι δυνατό να συγκληθεί άλλη Γ .Σ. για τα ίδια θέματα πριν περάσουν 30 μέρες από την τρίτη Γ.Σ. Η νέα Γ.Σ. θωρείται σαν πρώτη.

.3 Πριν από κάθε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο, που διευθύνει Τις εργασίες της Γ.Σ. και τον Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

4. Στη Γ.Σ. συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις που απαιτείται ειδική πλειοψηφία, ή ειδική απαρτία και πλειοψηφία.

α) τριών πέμπτων των παρόντων για την:

  • Σύσταση, προσχώρηση ή αποχώρηση από δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση.
  • Ενοποίηση του Σωματείου με άλλη ομοιοεπαγγελματική Οργάνωση.
  • Επιβολή ποινής διαγραφής.

β) Τριών πέμπτων των παρόντων, για την ανάκληση του Δ.Σ. ή των αντιπροσώπων και εφόσον παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

4. Η ψηφοφορία στη Γ.Σ. είναι μυστική ή φανερή. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Εφορ. Επιτροπής, Διοικ. Συμβουλίου, Ελεγκτ. Επιτροπής και Αντιπροσώπων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.

5. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΚΕΦ. Δ΄

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 9

Εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών

1. Στην τακτική Γ.Σ. κάθε τρίτου χρόνου, εκλέγεται πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), που αφού συμπληρωθεί με Δικαστικό ως Πρόεδρο, έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, καθώς και τριμελείς Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.), σε εκλογικά τμήματα που συστήνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.

2. Η ψηφοφορία για την εκλογή των Εφορευτικών Επιτροπών γίνεται με την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου και με το σύστημα της απλής αναλογικής του Ν. 1264/82, από τριμελή ψηφοσυλλεκτική Επιτροπή, που εκλέγεται με ανάταση του χεριού από την Γ.Σ. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορούν να μπουν μέχρι τρεις σταυροί προτίμησης για την Κ.Ε.Ε. και μέχρι δύο για κάθε Τ.Ε.Ε.

3. Οι Εφορευτικές Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία εφόσον παραβρίσκεται το 50% συν 1 των μελών τους και αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αμέσως μετά την ανακήρυξή τους συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρο και το Γραμματέα τους.

Άρθρο 10

Προκήρυξη εκλογών -Ανακήρυξη υποψηφίων

1. Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει μέσα σε δύο μέρες από την εκλογή της και διενεργεί μέσα σε 30 μέρες από την προκήρυξη τους, εκλογές, για την ανάδειξη των Συλλογικών Οργάνων του Σωματείου και των Αντιπροσώπων του στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκει.

2. Μέσα σε 6 μέρες από την προκήρυξη των εκλογών, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή οι αιτήσεις υποψηφιότητας Και οι δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών .Σε κάθε δήλωση αναφέρεται απαραίτητα ο τίτλος του συνδυασμού Και την υπογράφουν οι υποψήφιοι που τον αποτελούν .

3. Η Κ.Ε.Ε. ανακηρύσσει μέσα σε 2 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων , τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους και καθορίζει τον τόπο και το χρόνο ψηφοφορίας, με πρακτικό, που γνωστοποιείται στα μέλη 10 τουλάχιστον μέρες πριν τις εκλογές.

Άρθρο 11

Ψηφοδέλτια

Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα. Για κάθε συνδυασμό Και για κάθε μεμονωμένο υποψήφιο εκτυπώνονται ιδιαίτερα όμοια ψηφοδέλτια. Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών αναγράφεται ο τίτλος του συνδυασμού Και τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε όργανο. Στα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων αναγράφεται η ένδειξη «μεμονωμένος υποψήφιος» το όργανο που βάζει υποψηφιότητα και το όνομα του υποψηφίου.

Άρθρο 12

Ψηφοφορία

1 .Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών Παρευρίσκεται απαραίτητα Δικαστικός Αντιπρόσωπος που προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Η ψηφοφορία γίνεται αυτοπροσώπως με όλους τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας.

3. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι τόσους σταυρούς προτίμησης όσος ο αριθμός αυτών που θα εκλεγούν για κάθε όργανο.

Άρθρο 13

Σύστημα εκλογών -Κατανομή εδρών

1. Η εκλογή των Οργάνων του Σωματείου Και των Αντιπροσώπων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

3. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον έλαβε αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.

4. Συνδυασμός με λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες, ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

5. Αν οι έδρες που καταχωρούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα είναι περισσότερες από τον αριθμό των εδρών του συγκεκριμένου οργάνου ή των Αντιπροσώπων, γίνεται επανακατανομή τους με το ακριβές εκλογικό μέτρο, χωρίς να παραληφθεί το κλάσμα.

6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και που έχουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου.

7 .Οι έδρες που μένουν και πάλι αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή ένα αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

8. Τις έδρες κάθε συνδυασμού καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι του συνδυασμού. Οι υπόλοιποι κατά σειρά είναι αναπληρωματικοί. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν γίνεται κλήρωση.

9. Σε περίπτωση προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλεται η ανάληψη των καθηκόντων των εκλεγμένων οργάνων του Σωματείου.


ΚΕΦ. Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Άρθρο 14

Συγκρότηση-Θητεία Δ.Σ.

1. Τη διοίκηση του Σωματείου ασκεί δεκαπενταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται με καθολική μυστική ψηφοφορία τον Απρίλιο κάθε τρίτου χρόνου.

Αποτελείται από τον Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο, Β' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα, Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων, 'Έφορο και επτά μέλη.

Το Δ.Σ. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε 5 μέρες από την εκλογή του με γραπτή πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης , συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα.

Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία δεν

επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Η παράδοση στο νέο Δ.Σ. γίνεται με πρακτικό μέσα σε 5 μέρες από τη

συγκρότησή του σε σώμα.

4. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Λήγει όμως νωρίτερα αν :

α. Καταψηφιστεί με πλειοψηφία 3/5 ο διοικητικός απολογισμός του Δ. Σ. από την τακτική Γ.Σ.

β. Τεθεί και ψηφιστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού σχετικό θέμα σε τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.

γ. Παραιτηθεί ολόκληρο το Δ.Σ. ή τα 2/3 των αρχικά εκλεγέντων τακτικών μελών του .

Στις περιπτώσεις αυτές συγκαλείται μέσα σε 10 μέρες Γ.Σ. για την εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών που διενεργούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ. Σ και Ε.Ε. των οποίων η θητεία διαρκεί ως το τέλος της θητείας του παλιού Δ.Σ.

Άρθρο 15

Δικαιοδοσία-Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται από το Καταστατικό ή το νόμο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου. Ειδικότερα :

α. Μεριμνά για την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων του Σωματείου και των μελών του.

β. Κατανέμει και ανακατανέμει τα αξιώματα του Δ.Σ.

γ .0ρίζει και αντικαθιστά τους εκπροσώπους σε συλλογικά όργανα όπου προβλέπεται ή ζητείται εκπροσώπηση του Σωματείου.


δ. Ασκεί την οικονομική διαχείριση των πόρων του Σωματείου.

ε. Συγκαλεί τη Γ.Σ και εκτελεί Τις αποφάσεις της.

στ. υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας περιόδου.

ζ. Κινεί την πειθαρχική διαδικασία και εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.

2. Τα μέλη του Δ.Σ είναι αλληλέγγυα και συνυπεύθυνα για κάθε ζημιά του Σωματείου που μπορεί να προέλθει από απόφαση ή αμέλειά τους, εκτός από τα μέλη που απουσίαζαν ή διαφώνησαν .

Άρθρο 16

Λειτουργία Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όσες φορές κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν με αίτησή τους 4 τουλάχιστο από τα μέλη του. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή, συγκαλεί το Δ.Σ. μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκλησή του, στην οποία αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που θα συζητηθούν .

Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστο 48 ώρες ή αν υπάρχει επείγον θέμα 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Σ' αυτή την περίπτωση αρκεί και τηλεφωνική ειδοποίηση.

Το δικαίωμα αυτό, με τις ίδιες προθεσμίες, ασκείται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση του Δ.Σ. αν ο Πρόεδρος δεν το συγκαλέσει μέσα στην 5νθήμερη προθεσμία.

3. Το Δ.Σ έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστο οκτώ (8) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., προσωπικά ζητήματα, και για όποιο άλλο θέμα αποφασίσει το Δ. Σ.

4. Εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση, κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί. Αν όμως παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ και συμφωνούν, μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα.

5. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για τα μέλη του Σωματείου, χωρίς όμως δικαίωμα παρέμβασης, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος και αποφασιστεί από το Δ. Σ η συνεδρίαση γίνεται μυστική.

6. Μέλος του Δ. Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά.


Άρθρο 17

Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή και απέναντι σε κάθε τρίτο.

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν .

Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

υπογράφει τα έγγραφα με τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία, όταν πρόκειται για έγγραφα διαχείρισης.

Προεδρεύει της Γ.Σ. μέχρι την εκλογή του Προέδρου της.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται αυτοδίκαια από τον Α' Αντιπρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται, αρνείται ή δεν υπάρχει από τον Β' Αντιπρόεδρο, στους οποίους μπορεί να μεταβιβάσει γραπτά μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο18

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γ. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου.

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου. Φυλάει τη σφραγίδα, τηρεί το Αρχείο και τα βιβλία του Σωματείου, εκτός από τα διαχειριστικά και των πρακτικών του Δ.Σ. και μεριμνά για τη θεώρησή τους από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Όταν ο Γ. Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα, στον οποίο μπορεί να μεταβιβάσει γραπτά μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο19

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας εκτελεί τις διαχειριστικές πράξεις του Σωματείου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε διαχειριστικό έγγραφο, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και ενεργεί τις πληρωμές.

Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 20

Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα, Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων και Εφόρου

1. Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το Μητρώο Μελών, εισηγείται στο Δ.Σ. τη διαγραφή ή εγγραφή Μελών και φροντίζει για την οργάνωση των Συνελεύσεων , συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων, τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων και μεριμνά για την εκτύπωση και

κυκλοφορία ανακοινώσεων και δελτίων τύπου του Σωματείου.

Αν ο Ειδικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Ταμία.

2. Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου με Τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μεριμνά για την έκδοση και κυκλοφορία εντύπων που εκδίδει το Σωματείο και για την ανάπτυξη των σχέσεών του με τα πάσης φύσεως Μ.Μ.Ε. και την προβολή απ' αυτά του έργου και των δραστηριοτήτων του Σωματείου.

3. Ο 'Έφορος αναπληρώνει τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει οποιονδήποτε άλλον αξιωματούχο (πλην του Προέδρου), αν και ο αναπληρωτής του απουσιάζει ή κωλύεται και γενικά εκτελεί κάθε υπηρεσία και αναλαμβάνει κάθε ειδική αρμοδιότητα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦ. ΣΤ'

ΠΟΡΟΙ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21

Πόροι του Σωματείου

1. Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής μελών που ορίζεται σε 1.000 δρχ.

β) Η μηνιαία συνδρομή των μελών που ορίζεται σε 500 δρχ.

γ) Έκτακτες εισφορές των μελών που ορίζονται από το Δ. Σ.

δ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου.

ε) Τα έσοδα από επώνυμες δωρεές και επιχορηγήσεις καθώς και από

διάφορες εκδηλώσεις ή γιορτές.

Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή αυξομειώνονται με )1 απόφαση. του Δ. Σ Με .απόφαση του Δ. Σ. καθορίζεται ο τρόπος είσπραξης της μηνιαίας συνδρομής.

Άρθρο 22

Οικονομική Διαχείριση

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την 1 του Γενάρη και λήγει την 31 του Δεκέμβρη κάθε χρόνου.

Οι εισπράξεις γίνονται πάντοτε με γραμμάτια εισπράξεων που υπογράφει ο Ταμίας και που πριν την χρησιμοποίησή τους αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Κάθε δαπάνη εγκρίνεται από το Δ.Σ. Όλες οι εισπράξεις και πληρωμές καταχωρούνται με χρονολογική σειρά στο Βιβλίο Ταμείου, ενώ στο Βιβλίο Περιουσίας καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

Ο Ταμίας κρατάει το Ταμείο και καταθέτει σε Ελληνική Τράπεζα, στο όνομα του Σωματείου, ποσά μεγαλύτερα των 1 00.000 δρχ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ του Σωματείου.

Ανάληψη χρημάτων γίνεται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

Ο Ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ για ενημέρωσή του κάθε εξάμηνο οικονομικό απολογισμό, και στη Γ.Σ., για έγκριση, τον ισολογισμό της προηγούμενης και τον προϋπολογισμό της νέας περιόδου.

Άρθρο 23

Διαχειριστικός Έλεγχος -Ελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ γίνεται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) που εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και η θητεία της λήγει με τη θητεία του Δ.Σ. Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη.

Η Ε.Ε. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την εκλογή της με πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης μέλους του συνδυασμού που πλειοψήφησε, και συγκροτείται σε σώμα.

Η Ε.Ε. συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται δύο τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η Ε.Ε. συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο, 15 μέρες τουλάχιστο πριν από την τακτική Γ.Σ. και έκτακτα, όσες φορές κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο.

Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση. Στη διάθεση της Ε.Ε. το Δ.Σ. θέτει, οποτεδήποτε του ζητηθεί, όλα τα βιβλία και τα δικαιολογητικά διαχείρισης.

ΚΕΦ.Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Βιβλία -Στοιχεία του Σωματείου

1. Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία που πριν χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου :

α) Μητρώο των μελών

β) Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Ταμείου, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες Τις εισπράξεις και πληρωμές.

ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

2. Βιβλίο πρακτικών Ε.Ε. που αριθμείται και θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του Δ.Σ.

3. Γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών, που θεωρούνται πριν από τη χρησιμοποίησή τους από την Ε.Ε.

4. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Σωματείου.

Άρθρο 25

Γιορτή του Σωματείου

Το Σωματείο γιορτάζει την 1η του Μάη κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα της γιορτής καθορίζεται από το Δ. Σ.

Άρθρο 26

Κανονισμός Λειτουργίας

1. Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου, ώστε να διευκολύνεται και να γίνεται αποτελεσματικότερη η λειτουργία του. Στα πλαίσια του Κανονισμού Λειτουργίας είναι δυνατό να ιδρυθούν περιφερειακά τμήματα σε πόλεις, όπου υπηρετούν πάνω από 20 μέλη του Σωματείου.

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποκτάει ισχύ μετά την ψήφισή του από την Γ.Σ.

Άρθρο 27

Η κάθε φορά τριετής τακτική θητεία των αντιπροσώπων του Σωματείου στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία "Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας ­Τηλεόρασης" (ΠΟΣΠΕΡΤ) θα αρχίζει από την έναρξη των εκλογικών διαδικασιών (εκλογή εφορευτικής επιτροπής) της Ομοσπονδίας αυτής για την ανάδειξη των μελών της διοίκησης, της ελεγκτικής επιτροπής και των Αντιπροσώπων της στη ΓΣΕΕ, θα διαρκεί δε μέχρι την έναρξη των αντίστοιχων διαδικασιών της Ομοσπονδίας κατά το τρίτο χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων μας.

Άρθρο 28

Έγκριση Καταστατικού

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 28 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο, και στο σύνολό του στην έκτακτη Γ.Σ που συνήλθε στις 18/12/2001 στην ΑΘΗΝΑ, θα τεθεί σε ισχύ μετά την νόμιμη δημοσίευσή του και υπογράφεται όπως παρακάτω :


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθήνα 25-1-2002

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σήφης Μανουσογιαννάκης                                              Σήφης Κακαβούλης

 

under construction

 

Σελίδα 491 από 492


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

Κέντρο Εκπομπής Δολιανά (PLIS...
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής Τσεμπερού_10....
Image Detail
GO_TO_TOP