Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Ενημέρωση για τη νέα ΣΣΕ

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ        ΠΣΥΠ ΕΡΤ        ΣΕΚΟΧΕΡΤ

Ενημέρωση για τη νέα ΣΣΕ

Αγία Παρασκευή  15  Ιανουαρίου 2024

Συναδέλφισσες συνάδελφοι ,

Προτεραιότητα των Σωματείων μας και των εργαζομένων είναι με τη νέα ΣΣΕ να επιστρέψουν επιτέλους τα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα που έχουν καταργηθεί στην ΕΡΤ.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στην ΕΡΤ, στις 7/12/2023 κάλεσε όλα τα σωματεία προκειμένου να συντάξουμε την πρόσκληση προς τη Διοίκηση της ΕΡΤ, για διαπραγματεύσεις και το πλαίσιο των αιτημάτων, για τη ΣΣΕ, με την ισότιμη συμμετοχή όλων.

Ακολούθησαν συναντήσεις και συζητήσεις όπου εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια διαλόγου για την κοινή προσπάθεια. Τα Σωματεία ΕΕΕΡΤ, ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ και το Σωματείο Σκηνοθετών & Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ, διαφώνησαν  στην  πρόταση, για κοινή πρόσκληση, αντίθετα σε αυτά που ορίζει ο νόμος, ότι ικανότητα για σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Επιχείρηση.

Όπως ενημερώσαμε με το από 29/12/2023 Δελτίο Τύπου, ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 21/12/2023, επίδωσε στην ΕΡΤ την εξώδικη πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων, όπως είχε υποχρέωση.

Ας δούμε τι ισχύει

Ο Ν.1876/1990 περί Συλλογικών Συμβάσεων και οι διατάξεις του έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα στο άρθρο 6 παρ.1  ορίζεται ότι  «… από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας. » 

Στο άρθρο 6 παρ.2  «Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων  είναι  ο  αριθμός των εργαζομένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης... »

Και στο άρθρο 4 παρ.5  «Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης …. δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις που τους αφορούν. Εφ’ όσον συνυπογράφουν τη ΣΣΕ δεσμεύονται απ’ αυτήν. »  

Η ΕΕΕΡΤ, ο ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ και το Σωματείο Σκηνοθετών & Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ,  διαφώνησαν στην κοινή πρόσκληση προς την ΕΡΤ. Σε μεταγενέστερο χρόνο, εν κρυπτώ, απέστειλαν ξεχωριστή εξώδικη καταγγελία στην  ΕΡΤ, επικαλούμενοι ότι εκπροσωπούν τις πιο σπουδαίες ειδικότητες, αγνοώντας τα παραπάνω και θέτοντας τη θεσμική διαδικασία της ΣΣΕ σε καθυστέρηση και αμφισβήτηση. 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι ,

Η ικανότητα σύναψης έγκυρης ΣΣΕ και η αντιπροσωπευτικότητα ορίζονται με σαφήνεια από το Νόμο και δεν καθορίζονται από τις σχέσεις συνδικαλιστών, Διοίκησης, ή άλλες επιδιώξεις. Στη συλλογική διαπραγμάτευση  οφείλουμε  να  καταθέσουμε και να διεκδικήσουμε με σθένος τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες  τους.

Εμείς με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στην δουλειά και στην προσφορά όλων των εργαζόμενων της ΕΡΤ, καλούμε για άλλη μια φορά όλα τα σωματεία να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο ΣΣΕ  και να χαράξουμε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό πλάνο για την υπογραφή μιας νέας δίκαιης και καλύτερης ΣΣΕ.

Η Διοίκηση να σταματήσει να κοκορεύεται με αυτά που οι εργαζόμενοι έχουν πετύχει και να προσέλθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να αποδείξει αυτά που αναφέρει στην τελευταία επιστολή της. 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ  !

                                                                                        Τα ΔΣ των Σωματείων

                                                         ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΠΣΥΠ ΕΡΤ – ΣΕΚΟΧΕΡΤ

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματική επιστολή για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις

 

Αγία Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2024

Από : 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Τεχνικών και Εργαζομένων ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)

Προς :

την ΕΡΤ ΑΕ

Λ. Μεσογείων  432,όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοιν :  Πρωτοβάθμια Σωματεία

  • Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ ( ΕΕΕΡΤ)
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Παραγωγής Τεχνικού & Καλλιτεχνών Προσωπικού ΕΡΤ ΑΕ (ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ)
  • Σωματείο Σκηνοθετών και Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ

Συμπληρωματική επιστολή για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Με την από  21/12/2023 εξώδικη πρόσκληση του Σωματείου μας  για έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων για σύναψη  Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σας γνωρίσαμε  ότι το Σωματείο μας είναι το μόνο ικανό, ως το πλέον αντιπροσωπευτικό στο πεδίο ισχύος της ΕΣΣΕ, για σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δεδομένου ότι κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθμός των εργαζομένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης.

Υπογραμμίζουμε ότι κατά το καταστατικό του επιχειρησιακού Σωματείου μας μπορούν να γίνουν μέλη μας όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΑΕ ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους. Έτσι ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων από όλες τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις ειδικότητες του προσωπικού έχει αξιοποιήσει το δικαίωμα εγγραφής που τους παρέχει το καταστατικό μας και έχουν γίνει ενεργά μέλη μας, συμμετέχοντας στις συλλογικές μας διαδικασίες.  Επομένως το Σωματείο μας είναι το μόνο που συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 1876/1990, για την απονομή ικανότητας σύναψης Επιχειρησιακών ΣΣΕ.  

Αν και όλα αυτά τα στοιχεία σας είναι γνωστά, μπορείτε εύκολα να τα επιβεβαιώσετε και πάλι, καλώντας εμάς και τα λοιπά Σωματεία της ΕΡΤ να σας προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατά τούτο δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι, εξαιτίας των οποίων η με αριθμό 4/2019 απόφαση της πρωτοβάθμιας  Επιτροπής του άρθρου 15 του Πρωτοδικείου Αθηνών όρισε ότι τότε, για τη σύναψη Επιχειρησιακής ΣΣΕ στην ΕΡΤ Α.Ε. θα έπρεπε, κατ΄ οικονομίαν, να συμπράξουν τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων.

Κατόπιν όλων αυτών δεν έχετε κανένα απολύτως λόγο να καθυστερείτε να ανταποκριθείτε, όπως έχετε υποχρέωση, στην από 21/12/2023 εξώδικη πρόσκλησή μας για διαπραγματεύσεις. Στις διαπραγματεύσεις, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5  του ν. 1876/1990, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα σωματεία της ΕΡΤ, να υποβάλλουν προτάσεις και να συνυπογράψουν την Επιχειρησιακή ΣΣΕ.

Τυχόν αθέτηση της υποχρέωσής σας για διαπραγμάτευση και σύναψη ΕΣΣΕ με το Σωματείο μας, που είναι η μόνη επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ Α.Ε. που πληροί τις προϋποθέσεις ικανότητας του ν. 1876/90, θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, εκτός από τις ευθύνες που θα δημιουργήσει για τους υπευθύνους. Το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε. κινδυνεύει να μείνει χωρίς ΣΣΕ ή, το χειρότερο, να βρεθεί στον αέρα με μια άκυρη ΕΣΣΕ. Γιατί τυχόν διαπραγμάτευσή σας και σύναψη ΕΣΣΕ με άλλο ή άλλα Σωματεία εκτός του ΠΑΣΥΜΗΤΕ θα έχει ως συνέπεια η ΕΣΣΕ που θα συναφθεί να είναι άκυρη ελλείψει ικανότητας σύναψης ΕΣΣΕ από την πλευρά των εργαζομένων.

Σας πληροφορούμε δε ότι για τα ζητήματα αυτά έχουμε λάβει γνωμοδότηση από τον Ομότιμο Καθηγητή Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Άρι Καζάκο, την οποία, εάν μας ζητηθεί, θα θέσουμε υπόψη σας.

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Τεχνικών & Εργαζομένων ΕΡΤ ΑΕ  (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)

                                     Ο Πρόεδρος                   Η Γενική Γραμματέας

                           Γαβριήλ Κασιμάτης                   Κωνσταντίνα Κουστούκη

Την επιστολή αυτή προσυπογράφουν και τα κάτωθι Σωματεία :

Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ ΑΕ  ( ΠΣΥΠ ΕΡΤ)

                                     Η Πρόεδρος                   Η Γενική Γραμματέας

                           Καίτη Θεοδωρίδου                   Ελένη Πούλου

Σωματείο Εργαζομένων Καλλιτεχνών Ορχηστρών και Χορωδίας ΕΡΤ ΑΕ (ΣΕΚΟΧΕΡΤ)

                                     Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

                       Αναστάσιος Γρατσίας                   Ιωάννης Ρωμανός

 

 

 

 

 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ για σύναψη νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ στην ΕΡΤ ΑΕ.

 

 

 

Ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Της  Πρωτοβάθμιας  Συνδικαλιστικής  Οργάνωσης  με την επωνυμία  «Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Τεχνικών και Εργαζομένων ΕΡΤ ΑΕ»,  (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)  με έδρα τη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων, αριθ. 432, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιούμενη προς :

Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηρώδου  Αττικού 19

Την Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 29

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 427

Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, Πλατεία Βικτωρίας  7

   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας αφού έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, (Άρθρα 3, 4, 5 και 6 ), όπως ισχύει, αποφάσισε να συσκεφτεί με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ΕΡΤ ΑΕ, και ακολούθως να πράξει όλες τις νόμιμες, αναγκαίες και προβλεπόμενες ενέργειες, ως η πλέον πολυάριθμη, αντιπροσωπευτική άρα και ικανή για σύναψη ΣΣΕ, επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ ΑΕ,  προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης, με σκοπό τη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  στην ΕΡΤ ΑΕ.

Επειδή η από 4 Οκτωβρίου 2022, με  Π.Κ. ΕΣ174/5.10.2022, υπογραφείσα Επιχειρησιακή ΣΣΕ στην ΕΡΤ ΑΕ, έχει ισχύ από 1/1/2022 έως 31/12/2023

Επειδή δεν έχουν μέχρι σήμερα εκ μέρους σας εφαρμοστεί σημαντικοί συνομολογημένοι όροι και υπεσχημένα, αυτής της Επιχειρησιακής ΣΣΕ, όπως έχουμε καταγγείλει με την από 20/2/2023 Εξώδικη Δήλωση μας και ουδέν πράξατε προς την εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση μας σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο και σαφώς ζητούμε να γίνουν σεβαστοί με αναδρομική ισχύ.

Επειδή έτι περαιτέρω έχουν επιβαρυνθεί οι συνθήκες εργασίας μας με την έλλειψη προσωπικού σε όλες τις οργανικές μονάδες, αλλά και με την καταστρατήγηση και την υποβάθμιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

Επειδή συνεχίζονται και διευρύνονται οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων αλλά ακόμη περισσότερο μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρίας σε μέγιστο βαθμό.

Επειδή η σημερινή οικονομική πραγματικότητα είναι δυσμενέστερη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της ΕΣΣΕ  και  προκειμένου να βελτιωθούν  οι όροι αυτής, όπως επίσης και να μην καταργηθούν τα υπ’ αυτής κεκτημένα σας  ΚΑΛΟΥΜΕ  σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, Λεωφ. Μεσογείων 432 4ος όροφος, προς  διαπραγμάτευση με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μας, με σκοπό τη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην ΕΡΤ ΑΕ.

Τις βασικές θέσεις και προτάσεις μας σας καταθέτουμε στο παρακάτω πλαίσιο, με την επιφύλαξη να υποβάλουμε το αναλυτικό τεκμηριωμένο κείμενο των προτάσεων μας με την αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΣΕ

Ως προσκαλούσα συνδικαλιστική οργάνωση συνεκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας της ΕΡΤ, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προηγούμενη Επιχειρησιακή  ΣΣΕ, ως προς την ανάγκη άρσης των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της αμοιβής, των επιδομάτων, της προϋπηρεσίας και των μετακινήσεων των εργαζομένων,  θεωρούμε αναγκαίο να τεθεί  από κοινού με την εργοδοτική πλευρά σχεδιασμός συγκεκριμένων ενεργειών και βηματισμού με σκοπό την επιτυχή έκβαση της κοινής προσπάθειας και της εξάλειψης των δεσμεύσεων αυτών, ως βασική και κεντρική προτεραιότητα, παραγωγικής, ανταγωνιστικής και αναπτυξιακής λειτουργίας της ΕΡΤ, αλλά και δίκαιης αμοιβής των εργαζόμενών της.

Αναφερόμαστε στο μονομερώς αναγκαστικό  χαρακτήρα των δεσμεύσεων που απορρέουν από Νόμους όπως ο 4024/11, ο 4336/15, 4354/15 και ο 4173/13, όπως ισχύουν και με το δεδομένο  ότι η ΕΡΤ δεν συγκεντρώνει  τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους αναφερόμενους Νόμους, ώστε να εντάσσεται σε αυτούς.  Συγκεκριμένα  η ΕΡΤ δεν επιχορηγείται από το Δημόσιο και τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα συνεισφέρει  κατ’ έτος αποδίδοντας τα πλεονάσματα, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με οικονομική αυτονομία μέσω του ανταποδοτικού τέλους που αποδίδει κάθε νοικοκυριό και αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ταυτόχρονα  η ύπαρξη των δεσμεύσεων αυτών καταργεί τη συλλογική αυτονομία, που πρέπει να διέπει τις σχέσεις εργαζομένων – εταιρίας  και καταστρατηγεί τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών για τον καθορισμό των όρων  αμοιβής και εργασίας. 

Είναι αναγκαία η ανάδειξη της εταιρικής ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους  να αποδεικνύεται έμπρακτα και να εκδηλώνεται ως ουσιαστικό βοήθημα στα τέκνα, στους σπουδαστές, στα ευάλωτα μέλη, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στη στήριξη και οικονομική  ενίσχυσή τους.   

Εξ ίσου αναγκαία είναι η θεσμοθέτηση αυξημένων μη μισθολογικών παροχών ως ελάχιστη βοήθεια προς τους εργαζόμενους στο πλαίσιο ενίσχυσης της δυνατότητας κάλυψης βασικών αναγκών απέναντι στον πληθωρισμό και στην αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, λόγω των έκτακτων και ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα.

Επίσης χρειάζονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις στην άσκηση του υπηρεσιακού έργου με καταβολή βοηθήματος μετακίνησης, για τις ανάγκες μετακίνησης κατά τις νυκτερινές ώρες, μετακίνησης εκτός αστικών περιοχών σε ορεινές δύσβατες περιοχές με κακοτράχαλο οδικό δίκτυο για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων του Δικτύου Εκπομπής Ραδιοφώνου – Τηλεόρασης και άλλων αναγκών, για την κάλυψη ειδησεογραφικών  γεγονότων ή και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή και εμπόλεμων ζωνών.  Συνεπώς πρέπει να καλύπτονται οι δαπάνες εκτός έδρας μετακίνησης και κάθε ημέρα εκτός έδρας εργασίας με ειδική αμοιβή.  

Με τις τεχνολογικές εξελίξεις να τρέχουν και την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί νέα δεδομένα, είναι αναγκαία η συμφωνία των δύο μερών για την  αδήριτη υποχρέωση της εταιρίας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού όλων των κλάδων, σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και παραγωγής.  

Είναι προφανές ότι η  θετική βούληση πρέπει να καταγράφεται και να αποδεικνύεται έμπρακτα με συγκεκριμένες ενέργειες και συμφωνημένο βηματισμό ώστε να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα για  να αποδοθεί και να προσμετρηθεί μισθολογικά η προϋπηρεσία των εργαζομένων σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, για να αποδοθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όσους το δικαιούνται. Η θετική βούληση είναι προϋπόθεση συνεργασίας των δύο μερών.

Είναι αυτονόητη και καταγεγραμμένη  η ανάγκη  να συμφωνηθούν ρυθμίσεις και βελτιώσεις στο  κανονιστικό πλαίσιο της ΕΡΤ με προτάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων.

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται αναγκαία η εκκίνηση διαπραγμάτευσης των όρων και των συνθηκών απασχόλησης, εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων της ΕΡΤ για την υπογραφή νέας δίκαιης Επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα σε όσους αυτή απευθύνεται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή στην οικεία έκθεση επίδοσης.

Αγία Παρασκευή 21/12/2023

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Αικατερίνη Καλ. Θεοδωράτου

 

 

 

 

 

Χριστουγεννιάτικα αποκαλύφθηκαν για άλλη μια φορά η αναξιοπιστία και τα ψέματα της Διοίκησης της ΕΡΤ (!)

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ        ΠΣΥΠ ΕΡΤ        ΣΕΚΟΧΕΡΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγία Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Χριστουγεννιάτικα αποκαλύφθηκαν για άλλη μια φορά η αναξιοπιστία και τα ψέματα της  Διοίκησης της ΕΡΤ  (!)

Χριστουγεννιάτικος ‘‘μποναμάς’’ … από την 1η Γενάρη  ΑΝΕΡΓΟΙ  … !

Όπως μαθαίνουμε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ με τη συμμετοχή της νέας Διευθύνουσας Συμβούλου,  αποφάσισαν για τις συμβάσεις έργου στην ΕΡΤ. 

Αποφάσισαν να μην υπάρξει αύξηση στην αμοιβή - όπως υπόσχονταν και όπως επιτάσσουν οι ανάγκες επιβίωσης. Αποφάσισαν για ορισμένους ετήσια ανανέωση, για ορισμένους εξάμηνη ή  τρίμηνη ανανέωση, και για άλλους συμβασιούχους ηχολήπτες, μοντέρ, εικονολήπτες, μουσικούς και ενοικιαζόμενους να τους στείλουν Χριστουγεννιάτικο  ‘‘δώρο’’ τη διακοπή της σύμβασης και Πρωτοχρονιάτικο  ‘‘μποναμά’’ την ΑΝΕΡΓΙΑ.

Ενώ όλοι επικαλούνται τις αυξημένες ανάγκες και την έλλειψη προσωπικού σε όλες τις οργανικές μονάδες, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι όσοι εργάζονται με συμβάσεις έργου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΕΡΤ και ΌΧΙ έκτακτες ή εποχικές, έδωσαν τις κατάλληλες εντολές, πήραν τις αντίστοιχες εισηγήσεις από τους πρόθυμους υπηρεσιακούς παράγοντες – χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους θιγόμενους  -  και προχώρησαν στο ‘‘θεάρεστο’’ έργο τους  με τις απολύσεις  ΝΤΡΟΠΗ.

Ενώ γνωρίζουν τις ανάγκες  αποφάσισαν σε αυτές τις λίστες ομηρίας των συναδέλφων μας να μην συμπεριληφθεί κανένας  επιπλέον,  ώστε να συμπληρωθούν κάπως τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις και τις αναγκαστικές λύσεις των συμβάσεων τακτικού προσωπικού, που συνεχίστηκε και  φέτος, όπως και πέρσι.  Δεν εξάντλησαν το εκδικητικό τους μένος προς τους συναδέλφους μας, που τους ζητούν να επιστέψουν αδιανόητα ποσά από δεδουλευμένη εργασία, συνεχίζουν και στρέφουν την εργοδοτική αναλγησία στη πιο ευάλωτη κατηγορία εργαζομένων.

Συμβάσεις προμηθειών  -  ότι  πάρεις 30.000 ευρώ

Συνεχίζουν απτόητοι τις αναθέσεις και τις κατατμήσεις στις προμήθειες υπηρεσιών και έργων στο ύψος των 30.000 ευρώ σε όλους τους τομείς.

Απευθείας αναθέσεις ακόμα και για τα εορταστικά αναμνηστικά και το Χριστουγεννιάτικο γεύμα στους εργαζόμενους, με  φαγητό υποβαθμισμένο.

Από τη μια μεριά διώχνουν υποαμειβόμενους συμβασιούχους που παράγουν και συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική λειτουργία της ΕΡΤ κι από την άλλη συνεχίζεται και διογκώνεται η παρέλαση των εργολάβων σε όλο το εύρος της εταιρίας χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία.

Είναι γνωστό και δεν θα κουραστούμε να τονίζουμε και να διεκδικούμε την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων εργασίας μόνο με νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες ΑΣΕΠ σε όλους τους τομείς. Να σταματήσει επιτέλους ο ατέρμονας κύκλος των εργολάβων και της εκμετάλλευσης των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων, χωρίς μέλλον και προοπτική, διαχρονικά θύματα των επιχειρηματικών  συμφερόντων και της ΕΡΤ.

Τα  ψέματα του κ. Ζούλα για τα 250 €

Διαβεβαίωσαν ότι το voucher των 250 € θα δοθεί σε όλους, με  προσωπική  δέσμευση του Προέδρου προς τους εργαζόμενους  (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 31-08-2022)  «...Θα ήθελα επιπλέον να σας ενημερώσω ότι ύστερα από συζήτηση που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ, η Διοίκηση δεν έχει καμία αντίρρηση να δοθεί και στο μη δημοσιογραφικό προσωπικό της ΕΡΤ το λεγόμενο voucher ύψους 250 ευρώ ανά διετία που προβλέφθηκε στη συμφωνία μεταξύ ΕΣΗΕΑ και κυβέρνησης για την αγορά ή ανανέωση υπολογιστή»  την τελευταία  στιγμή, αποδεικνύοντας την αναξιοπιστία τους δεν το αποδίδουν στους εργαζόμενους χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Συνεχίζουν τον εμπαιγμό και δεν αποδίδουν τη Χριστουγεννιάτικη δωροεπιταγή των 150€ σε όσους αποχώρησαν πριν την 1η Δεκεμβρίου, παραβιάζοντας πάλι τη ΣΣΕ.

Ταυτόχρονα, συστηματικά και συνειδητά αρνούνται τη νομοθετικά κατοχυρωμένη υποχρέωσή τους για ενημέρωση και διαβούλευση με τα Σωματεία, για κάθε θέμα σχετικό με τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και με αποφάσεις που επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.

Αναμένουμε από τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο να απαντήσει υπεύθυνα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Τα Σωματεία μας δεν θα δεχτούν τετελεσμένα. Οι υποχρεώσεις της Διοίκησης ούτε παραγράφονται, ούτε αναστέλλονται.

Νέα  Επιχειρησιακή  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας

Είναι γνωστό ότι  η Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2022 – 2023 λήγει στο τέλος του χρόνου.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ στα πλαίσια των θεσμικών του υποχρεώσεων, που απορρέουν από το Ν.1876/90, ως αντιπροσωπευτικότερη και πολυπληθέστερη συνδικαλιστική οργάνωση, προχώρησε στα  προβλεπόμενα  και απέστειλε  πρόσκληση στην ΕΡΤ, για έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων προς υπογραφή νέας ΣΣΕ  (διαβάστε παρακάτω).

Πρόταση και αίτημα των Σωματείων είναι με τη νέα ΣΣΕ να επιστρέψουν επιτέλους τα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα που έχουν καταργηθεί στην ΕΡΤ. Η αύξηση των 70 € που έχει διαφημίσει η Κυβέρνηση, είδαμε ότι δεν είναι ούτε 40 € στην τσέπη του εργαζόμενου. Τι να καλύψουν  από τις καθημερινές ανάγκες μας  μέσα  στη δίνη της  ακρίβειας  ;

 

Τα ΔΣ των Σωματείων

ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΠΣΥΠ ΕΡΤ – ΣΕΚΟΧΕΡΤ

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 4 από 491


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

9. Α-Δ ΚΑΨΑΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ.JPG
Image Detail
DVCPRO-50-.jpg
Image Detail
GO_TO_TOP