Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ για σύναψη νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ στην ΕΡΤ ΑΕ.

 

 

 

Ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Της  Πρωτοβάθμιας  Συνδικαλιστικής  Οργάνωσης  με την επωνυμία  «Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Τεχνικών και Εργαζομένων ΕΡΤ ΑΕ»,  (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)  με έδρα τη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων, αριθ. 432, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιούμενη προς :

Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηρώδου  Αττικού 19

Την Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 29

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 427

Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, Πλατεία Βικτωρίας  7

   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας αφού έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, (Άρθρα 3, 4, 5 και 6 ), όπως ισχύει, αποφάσισε να συσκεφτεί με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ΕΡΤ ΑΕ, και ακολούθως να πράξει όλες τις νόμιμες, αναγκαίες και προβλεπόμενες ενέργειες, ως η πλέον πολυάριθμη, αντιπροσωπευτική άρα και ικανή για σύναψη ΣΣΕ, επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ ΑΕ,  προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης, με σκοπό τη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  στην ΕΡΤ ΑΕ.

Επειδή η από 4 Οκτωβρίου 2022, με  Π.Κ. ΕΣ174/5.10.2022, υπογραφείσα Επιχειρησιακή ΣΣΕ στην ΕΡΤ ΑΕ, έχει ισχύ από 1/1/2022 έως 31/12/2023

Επειδή δεν έχουν μέχρι σήμερα εκ μέρους σας εφαρμοστεί σημαντικοί συνομολογημένοι όροι και υπεσχημένα, αυτής της Επιχειρησιακής ΣΣΕ, όπως έχουμε καταγγείλει με την από 20/2/2023 Εξώδικη Δήλωση μας και ουδέν πράξατε προς την εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση μας σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο και σαφώς ζητούμε να γίνουν σεβαστοί με αναδρομική ισχύ.

Επειδή έτι περαιτέρω έχουν επιβαρυνθεί οι συνθήκες εργασίας μας με την έλλειψη προσωπικού σε όλες τις οργανικές μονάδες, αλλά και με την καταστρατήγηση και την υποβάθμιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

Επειδή συνεχίζονται και διευρύνονται οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων αλλά ακόμη περισσότερο μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρίας σε μέγιστο βαθμό.

Επειδή η σημερινή οικονομική πραγματικότητα είναι δυσμενέστερη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της ΕΣΣΕ  και  προκειμένου να βελτιωθούν  οι όροι αυτής, όπως επίσης και να μην καταργηθούν τα υπ’ αυτής κεκτημένα σας  ΚΑΛΟΥΜΕ  σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, Λεωφ. Μεσογείων 432 4ος όροφος, προς  διαπραγμάτευση με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μας, με σκοπό τη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην ΕΡΤ ΑΕ.

Τις βασικές θέσεις και προτάσεις μας σας καταθέτουμε στο παρακάτω πλαίσιο, με την επιφύλαξη να υποβάλουμε το αναλυτικό τεκμηριωμένο κείμενο των προτάσεων μας με την αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΣΕ

Ως προσκαλούσα συνδικαλιστική οργάνωση συνεκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας της ΕΡΤ, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προηγούμενη Επιχειρησιακή  ΣΣΕ, ως προς την ανάγκη άρσης των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της αμοιβής, των επιδομάτων, της προϋπηρεσίας και των μετακινήσεων των εργαζομένων,  θεωρούμε αναγκαίο να τεθεί  από κοινού με την εργοδοτική πλευρά σχεδιασμός συγκεκριμένων ενεργειών και βηματισμού με σκοπό την επιτυχή έκβαση της κοινής προσπάθειας και της εξάλειψης των δεσμεύσεων αυτών, ως βασική και κεντρική προτεραιότητα, παραγωγικής, ανταγωνιστικής και αναπτυξιακής λειτουργίας της ΕΡΤ, αλλά και δίκαιης αμοιβής των εργαζόμενών της.

Αναφερόμαστε στο μονομερώς αναγκαστικό  χαρακτήρα των δεσμεύσεων που απορρέουν από Νόμους όπως ο 4024/11, ο 4336/15, 4354/15 και ο 4173/13, όπως ισχύουν και με το δεδομένο  ότι η ΕΡΤ δεν συγκεντρώνει  τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους αναφερόμενους Νόμους, ώστε να εντάσσεται σε αυτούς.  Συγκεκριμένα  η ΕΡΤ δεν επιχορηγείται από το Δημόσιο και τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα συνεισφέρει  κατ’ έτος αποδίδοντας τα πλεονάσματα, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με οικονομική αυτονομία μέσω του ανταποδοτικού τέλους που αποδίδει κάθε νοικοκυριό και αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ταυτόχρονα  η ύπαρξη των δεσμεύσεων αυτών καταργεί τη συλλογική αυτονομία, που πρέπει να διέπει τις σχέσεις εργαζομένων – εταιρίας  και καταστρατηγεί τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών για τον καθορισμό των όρων  αμοιβής και εργασίας. 

Είναι αναγκαία η ανάδειξη της εταιρικής ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους  να αποδεικνύεται έμπρακτα και να εκδηλώνεται ως ουσιαστικό βοήθημα στα τέκνα, στους σπουδαστές, στα ευάλωτα μέλη, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στη στήριξη και οικονομική  ενίσχυσή τους.   

Εξ ίσου αναγκαία είναι η θεσμοθέτηση αυξημένων μη μισθολογικών παροχών ως ελάχιστη βοήθεια προς τους εργαζόμενους στο πλαίσιο ενίσχυσης της δυνατότητας κάλυψης βασικών αναγκών απέναντι στον πληθωρισμό και στην αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, λόγω των έκτακτων και ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα.

Επίσης χρειάζονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις στην άσκηση του υπηρεσιακού έργου με καταβολή βοηθήματος μετακίνησης, για τις ανάγκες μετακίνησης κατά τις νυκτερινές ώρες, μετακίνησης εκτός αστικών περιοχών σε ορεινές δύσβατες περιοχές με κακοτράχαλο οδικό δίκτυο για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων του Δικτύου Εκπομπής Ραδιοφώνου – Τηλεόρασης και άλλων αναγκών, για την κάλυψη ειδησεογραφικών  γεγονότων ή και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή και εμπόλεμων ζωνών.  Συνεπώς πρέπει να καλύπτονται οι δαπάνες εκτός έδρας μετακίνησης και κάθε ημέρα εκτός έδρας εργασίας με ειδική αμοιβή.  

Με τις τεχνολογικές εξελίξεις να τρέχουν και την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί νέα δεδομένα, είναι αναγκαία η συμφωνία των δύο μερών για την  αδήριτη υποχρέωση της εταιρίας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού όλων των κλάδων, σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και παραγωγής.  

Είναι προφανές ότι η  θετική βούληση πρέπει να καταγράφεται και να αποδεικνύεται έμπρακτα με συγκεκριμένες ενέργειες και συμφωνημένο βηματισμό ώστε να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα για  να αποδοθεί και να προσμετρηθεί μισθολογικά η προϋπηρεσία των εργαζομένων σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, για να αποδοθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όσους το δικαιούνται. Η θετική βούληση είναι προϋπόθεση συνεργασίας των δύο μερών.

Είναι αυτονόητη και καταγεγραμμένη  η ανάγκη  να συμφωνηθούν ρυθμίσεις και βελτιώσεις στο  κανονιστικό πλαίσιο της ΕΡΤ με προτάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων.

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται αναγκαία η εκκίνηση διαπραγμάτευσης των όρων και των συνθηκών απασχόλησης, εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων της ΕΡΤ για την υπογραφή νέας δίκαιης Επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα σε όσους αυτή απευθύνεται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή στην οικεία έκθεση επίδοσης.

Αγία Παρασκευή 21/12/2023

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Αικατερίνη Καλ. Θεοδωράτου

 

 

 

 

 

Χριστουγεννιάτικα αποκαλύφθηκαν για άλλη μια φορά η αναξιοπιστία και τα ψέματα της Διοίκησης της ΕΡΤ (!)

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ        ΠΣΥΠ ΕΡΤ        ΣΕΚΟΧΕΡΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγία Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Χριστουγεννιάτικα αποκαλύφθηκαν για άλλη μια φορά η αναξιοπιστία και τα ψέματα της  Διοίκησης της ΕΡΤ  (!)

Χριστουγεννιάτικος ‘‘μποναμάς’’ … από την 1η Γενάρη  ΑΝΕΡΓΟΙ  … !

Όπως μαθαίνουμε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ με τη συμμετοχή της νέας Διευθύνουσας Συμβούλου,  αποφάσισαν για τις συμβάσεις έργου στην ΕΡΤ. 

Αποφάσισαν να μην υπάρξει αύξηση στην αμοιβή - όπως υπόσχονταν και όπως επιτάσσουν οι ανάγκες επιβίωσης. Αποφάσισαν για ορισμένους ετήσια ανανέωση, για ορισμένους εξάμηνη ή  τρίμηνη ανανέωση, και για άλλους συμβασιούχους ηχολήπτες, μοντέρ, εικονολήπτες, μουσικούς και ενοικιαζόμενους να τους στείλουν Χριστουγεννιάτικο  ‘‘δώρο’’ τη διακοπή της σύμβασης και Πρωτοχρονιάτικο  ‘‘μποναμά’’ την ΑΝΕΡΓΙΑ.

Ενώ όλοι επικαλούνται τις αυξημένες ανάγκες και την έλλειψη προσωπικού σε όλες τις οργανικές μονάδες, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι όσοι εργάζονται με συμβάσεις έργου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΕΡΤ και ΌΧΙ έκτακτες ή εποχικές, έδωσαν τις κατάλληλες εντολές, πήραν τις αντίστοιχες εισηγήσεις από τους πρόθυμους υπηρεσιακούς παράγοντες – χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους θιγόμενους  -  και προχώρησαν στο ‘‘θεάρεστο’’ έργο τους  με τις απολύσεις  ΝΤΡΟΠΗ.

Ενώ γνωρίζουν τις ανάγκες  αποφάσισαν σε αυτές τις λίστες ομηρίας των συναδέλφων μας να μην συμπεριληφθεί κανένας  επιπλέον,  ώστε να συμπληρωθούν κάπως τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις και τις αναγκαστικές λύσεις των συμβάσεων τακτικού προσωπικού, που συνεχίστηκε και  φέτος, όπως και πέρσι.  Δεν εξάντλησαν το εκδικητικό τους μένος προς τους συναδέλφους μας, που τους ζητούν να επιστέψουν αδιανόητα ποσά από δεδουλευμένη εργασία, συνεχίζουν και στρέφουν την εργοδοτική αναλγησία στη πιο ευάλωτη κατηγορία εργαζομένων.

Συμβάσεις προμηθειών  -  ότι  πάρεις 30.000 ευρώ

Συνεχίζουν απτόητοι τις αναθέσεις και τις κατατμήσεις στις προμήθειες υπηρεσιών και έργων στο ύψος των 30.000 ευρώ σε όλους τους τομείς.

Απευθείας αναθέσεις ακόμα και για τα εορταστικά αναμνηστικά και το Χριστουγεννιάτικο γεύμα στους εργαζόμενους, με  φαγητό υποβαθμισμένο.

Από τη μια μεριά διώχνουν υποαμειβόμενους συμβασιούχους που παράγουν και συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική λειτουργία της ΕΡΤ κι από την άλλη συνεχίζεται και διογκώνεται η παρέλαση των εργολάβων σε όλο το εύρος της εταιρίας χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία.

Είναι γνωστό και δεν θα κουραστούμε να τονίζουμε και να διεκδικούμε την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων εργασίας μόνο με νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες ΑΣΕΠ σε όλους τους τομείς. Να σταματήσει επιτέλους ο ατέρμονας κύκλος των εργολάβων και της εκμετάλλευσης των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων, χωρίς μέλλον και προοπτική, διαχρονικά θύματα των επιχειρηματικών  συμφερόντων και της ΕΡΤ.

Τα  ψέματα του κ. Ζούλα για τα 250 €

Διαβεβαίωσαν ότι το voucher των 250 € θα δοθεί σε όλους, με  προσωπική  δέσμευση του Προέδρου προς τους εργαζόμενους  (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 31-08-2022)  «...Θα ήθελα επιπλέον να σας ενημερώσω ότι ύστερα από συζήτηση που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ, η Διοίκηση δεν έχει καμία αντίρρηση να δοθεί και στο μη δημοσιογραφικό προσωπικό της ΕΡΤ το λεγόμενο voucher ύψους 250 ευρώ ανά διετία που προβλέφθηκε στη συμφωνία μεταξύ ΕΣΗΕΑ και κυβέρνησης για την αγορά ή ανανέωση υπολογιστή»  την τελευταία  στιγμή, αποδεικνύοντας την αναξιοπιστία τους δεν το αποδίδουν στους εργαζόμενους χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Συνεχίζουν τον εμπαιγμό και δεν αποδίδουν τη Χριστουγεννιάτικη δωροεπιταγή των 150€ σε όσους αποχώρησαν πριν την 1η Δεκεμβρίου, παραβιάζοντας πάλι τη ΣΣΕ.

Ταυτόχρονα, συστηματικά και συνειδητά αρνούνται τη νομοθετικά κατοχυρωμένη υποχρέωσή τους για ενημέρωση και διαβούλευση με τα Σωματεία, για κάθε θέμα σχετικό με τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και με αποφάσεις που επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.

Αναμένουμε από τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο να απαντήσει υπεύθυνα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Τα Σωματεία μας δεν θα δεχτούν τετελεσμένα. Οι υποχρεώσεις της Διοίκησης ούτε παραγράφονται, ούτε αναστέλλονται.

Νέα  Επιχειρησιακή  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας

Είναι γνωστό ότι  η Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2022 – 2023 λήγει στο τέλος του χρόνου.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ στα πλαίσια των θεσμικών του υποχρεώσεων, που απορρέουν από το Ν.1876/90, ως αντιπροσωπευτικότερη και πολυπληθέστερη συνδικαλιστική οργάνωση, προχώρησε στα  προβλεπόμενα  και απέστειλε  πρόσκληση στην ΕΡΤ, για έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων προς υπογραφή νέας ΣΣΕ  (διαβάστε παρακάτω).

Πρόταση και αίτημα των Σωματείων είναι με τη νέα ΣΣΕ να επιστρέψουν επιτέλους τα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα που έχουν καταργηθεί στην ΕΡΤ. Η αύξηση των 70 € που έχει διαφημίσει η Κυβέρνηση, είδαμε ότι δεν είναι ούτε 40 € στην τσέπη του εργαζόμενου. Τι να καλύψουν  από τις καθημερινές ανάγκες μας  μέσα  στη δίνη της  ακρίβειας  ;

 

Τα ΔΣ των Σωματείων

ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΠΣΥΠ ΕΡΤ – ΣΕΚΟΧΕΡΤ

 

 

 

 

 

 

Να μπει τέρμα στην καταστροφική πορεία που έχει χαράξει η Διοίκηση

ΠΑΣΥΜΗΤΕ   ΠΣΥΠ ΕΡΤ   ΣΕΚΟΧΕΡΤ

 

Αγία Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Να σταματήσει τώρα  η απαξίωση και η υποβάθμιση της ΕΡΤ

Εδώ και καιρό έχουμε καταγγείλει στην Ελληνική κοινωνία, στον τύπο και στους αρμόδιους τη στάση και τις αποφάσεις της Διοίκησης που οδηγούν την ΕΡΤ στην απαξίωση και στην υποβάθμιση με :

 • την καταστρατήγηση των εργασιακών & επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε κλάδου  και ειδικότητας  και την κατάργηση του διαλόγου,
 • την δραματική μείωση της εσωτερικής Ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής και την ασύμμετρη διόγκωση των εξωτερικών και μεικτών παραγωγών,
 • την ανάθεση πλήθους υπηρεσιών και έργων σε συγκεκριμένους εργολάβους και την ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση από ιδιωτικά συμφέροντα
 • την εγκατάλειψη του Δικτύου Εκπομπής Ραδιοφώνου & Τηλεόρασης, χωρίς Τεχνικούς και την παράδοσή του σε ιδιωτικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές του σήματος σε μεγάλες περιοχές,
 • τις απ’ ευθείας αναθέσεις, που παραβιάζουν απροκάλυπτα το Ν.4412/16 περί δημοσίων προμηθειών,
 • τη συστηματική και συνειδητή παραβίαση της υποχρέωσης για ενημέρωση και διαβούλευση με τα Σωματεία, όπως προβλέπεται, με αποτέλεσμα να καταργούνται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας,
 • την ασύστολη κατασπατάληση του ανταποδοτικού τέλους, που αποτελεί δημόσιο πόρο, αλλά και την παραβίαση βασικών κανόνων προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Έχει γίνει σαφές – και από τους πλέον … καλοπροαίρετους - ότι η εταιρεία  κινείται σε καθοδικό σπιράλ, προς την πλήρη διάλυση, με ευθύνη του Προέδρου Κ. Ζούλα, της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ως πολιτικού  προϊστάμενου της ΕΡΤ.

Πέρα από τις καταγγελίες μας όλα αυτά επιβεβαιώνονται και από τα καθημερινά δημοσιεύματα στον τύπο και στο διαδίκτυο για τα τεκταινόμενα στην ΕΡΤ. Από εκεί μαθαίνουμε τα σχέδια για το κλείσιμο της ΕΡΤ2, για την αλλοίωση του χαρακτήρα και την υποβάθμιση της ΕΡΤ3 και των Περιφερειακών Σταθμών,  χωρίς να γνωρίζουμε τις βλαπτικές συνέπειες που θα επιφέρουν στο προσωπικό ή τον αντίκτυπο  στην τηλεοπτική αγορά και στο κοινό.

Για ενημέρωση και  διάλογο φυσικά ούτε λόγος !  Αλήθεια με ποια εισήγηση, με ποια  απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ και με ποιου εντολή σταμάτησε μια νύχτα η μετάδοση του κανονικού προγράμματος της ΕΡΤ2 και αντικαταστάθηκε από επαναλήψεις αρχείου 40 ετών ; Ποιοι παίζουν με την  ΕΡΤ ;  Ποιοι ονειρεύονται τις μαύρες μέρες του Ιουνίου 2013 ;

Τα σωματεία μας αντιδρούν με κάθε τρόπο.  Διαχρονικά, όπως και πρόσφατα, στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις και τα κλαδικά αιτήματα κάθε Σωματείου της ΕΡΤ. Σήμερα  είναι αναγκαίο όσο ποτέ μια συνολική αντίδραση - εργαζόμενων και Σωματείων.

Δεν υπάρχει πλέον χρόνος ανοχής.  Η μόνη διέξοδος για τη σωτηρία της ΕΡΤ είναι η αντίσταση με μαζικές κλιμακούμενες κινητοποιήσεις, με συντονισμό και οργάνωση όλων, εργαζόμενων, Σωματείων και κοινωνίας.

Για να ξαναζωντανέψει η εσωτερική παραγωγή στο Ραδιόφωνο και στην Τηλεόραση, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στους 19 Περιφερειακούς Σταθμούς. 

Για πολυφωνική αντικειμενική ενημέρωση και ποιοτικό πολιτιστικό ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Για να αξιοποιηθούν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, τα OB Van, τα στούντιο και το δημιουργικό έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Για να συμπληρωθούν με νόμιμες διαδικασίες ΑΣΕΠ τα μεγάλα κενά στις οργανικές θέσεις.

Για να ξαναδούμε και να ακούσουμε καθαρό σήμα παντού σε όλη την Ελλάδα.

Για να σταματήσει η εκδικητική αντιμετώπιση στους συναδέλφους μας που νόμιμα εργάζονται παράλληλα με τη λήψη σύνταξης.

Για να υπογραφεί νέα ΣΣΕ που να καλύπτει τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων, την πλήρη εφαρμογή των όρων της προηγούμενης και των δεσμεύσεων ( για το voucher των 250 € )  .

Για να μην περιθωριοποιηθούν ο  Συνεταιρισμός και η  Εστία υπαλλήλων που επιτελούν εδώ και δεκαετίες κοινωνική προσφορά και σημαντικό έργο  για όλους τους εργαζόμενους.

Για να μπει  τέρμα στην καταστροφική πορεία που έχει χαράξει η Διοίκηση.

Για τη σωτηρία της ΕΡΤ δεν έχουμε άλλο χρόνο ανοχής  …

 

                                                                        Τα ΔΣ των Σωματείων

                                              ΠΑΣΥΜΗΤΕ   ΠΣΥΠ ΕΡΤ   ΣΕΚΟΧΕΡΤ

 

 

 

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ - Μαζικές Δημοκρατικές Εκλογές - Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Αγία  Παρασκευή  30  Νοεμβρίου  2023

ΠΑΣΥΜΗΤΕ - Μαζικές Δημοκρατικές Εκλογές  -  Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκαν  με  δημοκρατικές διαδικασίες και μαζική συμμετοχή οι Εκλογές του ΠΑΣΥΜΗΤΕ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής  Επιτροπής και την εκλογή Αντιπροσώπων στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στο ΕΚΑ.

Η εκλογική  διαδικασία είχε συγκεκριμένα και αισιόδοξα στοιχεία.  Χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση των μελών, τη συμμετοχή νέων Υποψηφίων και Παρατάξεων,  την ευρεία αντιπροσώπευση  και την  ανανέωση  με δυναμισμό και προοπτική στα  όργανα και στους αντιπροσώπους. Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τη σταθερή και  ενεργή παρουσία του Συλλόγου μας στους χώρους εργασίας, τη διεκδίκηση των αιτημάτων και τη συστράτευση των μελών για την διεύρυνση και  τη δικαίωση των διεκδικήσεων μας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με συναίνεση και ομαδικό πνεύμα συνεδρίασε και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε Σώμα με όρους αναλογικής αντιπροσώπευσης  των παρατάξεων στο προεδρείο  και ευρείας ανανέωσης προσώπων και ευθυνών. Χάραξε τους άξονες λειτουργίας και τις προτεραιότητες για όλες τις δράσεις.

Στη πρώτη θέση των δράσεων είναι η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ.  Το ΔΣ θεωρεί  αναγκαία την ανοικτή επικοινωνία με όλους του εργαζόμενους και τη συνεννόηση  με τα Σωματεία της ΕΡΤ, ώστε να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο διεκδίκησης και πρότασης για την διαπραγμάτευση. Όλοι γνωρίζουμε ότι προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες που απαιτούν συστηματική προσπάθεια και αποφασιστικότητα με καθαρές θέσεις και  δυναμική στάση.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ όπως πάντα θα είναι πρωτοπόρος στους αγώνες για :

 • Καλύτερους όρους εργασίας και αμοιβής, χωρίς διαχωρισμούς και ανισότητες
 • Εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων στην ΕΣΣΕ με αναδρομική ισχύ
 • Πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας με εργαζόμενους σταθερής απασχόλησης
 • Ισότιμη αμοιβή και εργασία του τακτικού προσωπικού και των συμβασιούχων
 • Αποδέσμευση της ΕΡΤ από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου
 • Ανάπτυξη της εσωτερικής παραγωγής με την αξιοποίηση του προσωπικού, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 • Διαφάνεια και έλεγχο στην οικονομική διαχείριση - τέρμα στην κατασπατάληση του ανταποδοτικού τέλους
 • Αναβάθμιση των Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων – τέρμα στην υποβάθμιση της ΕΡΤ3, των Περιφερειακών και στα σχέδια για κατάργηση της  ΕΡΤ2.
 • Ελεύθερη, ανεξάρτητη, πολυφωνική ενημέρωση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Τεχνικών και Εργαζομένων ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ), έχει ως εξής :

Πρόεδρος                                       Κασιμάτης  Γαβριήλ

Α’  Αντιπρόεδρος                            Γεωργόπουλος Θεόδωρος

Β’  Αντιπρόεδρος                            Τσιτιρίδης  Ιωάννης

Γενική Γραμματέας                         Κουστούκη  Κωνσταντίνα  ( Ντίνα )

Ταμίας                                           Σκιαθίτου  Κωνσταντίνα  ( Νάντια )

Ειδικός  Γραμματέας                      Ρούκας Σταύρος

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων     Σακαλίδης Νικόλαος

Έφορος                                         Ουρουντζόγλου Ιωάννης

Μέλος                                            Βιδάκης Νικόλαος

Μέλος                                            Γιαννόπουλος Χρήστος

Μέλος                                            Κάρλες Γεώργιος  

Μέλος                                            Κούρος  Χαρίδημος  ( Χάρης )

Μέλος                                            Σαμπανίδης Γεώργιος  

Μέλος                                            Σεσσές Παναγιώτης

Μέλος                                            Τσιακίρης Ευάγγελος

Για  το  Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                     Η  Γενική  Γραμματέας

Γαβριήλ Κασιμάτης                     Κωνσταντίνα Κουστούκη

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 5 από 492


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

fcp-5.jpg
Image Detail
ΚΕ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.jpg
Image Detail
GO_TO_TOP